ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ"  (КОД 153)

VІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
13. Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или хотелската резервация.
14. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит.
15. Застрахователната сума по риска „Смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст“ е в размер на 1000 лева за всяко едно застраховано лице, независимо от цената на пътуването.
16. В случай, че към датата на настъпване на застрахователното събитие Застрахованият има и други застраховки, покриващи рисковете по т.11.2, т.11.3 и т.11.4, Застрахователят е длъжен да плати дял от дължимото обезщетение, пропорционален на дела на лимита на отговорност по застрахователната по лица, в общия размер на лимита на отговорност по всички застраховки, покриващи съответния риск.
17. По риска „Смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст”, Застрахователят изплаща застрахователната сума за този риск, в пълен размер, съгласно условията на сключената застрахователна полица, независимо от броя на действащите към момента на събитието застраховки, покриващи същият риск.
VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
18. Застрахователната премия се изчислява в зависимост от застрахователната сума, срока на застраховката и други съществени за оценката на риска обстоятелства и се определя по действащата към момента на сключване на застраховката тарифа на Застрахователя, към която се начислява дължимия данък съгласно Закон за данък върху застрахователните премии.
19. При изчисление на застрахователната премия се прилагат завишения в зависимост от възрастта на Застрахования, както и за покритие на изключени съгласно Общите условия рискове.
20. Застрахователната премия се начислява в лева и се заплаща еднократно при сключване на застрахователната полица.
VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА
21. Застраховката се сключва във форма на застрахователна полица и следва да бъде подписана от Застраховащия/Застрахования.
22. Общите условия на Застрахователя обвързват Застрахования, ако са му били предадени при сключването на застраховката и той е заявил писмено, че ги приема.
23. По настоящите Общи условия се сключват групови или индивидуални застраховки.
24. В полицата се вписват данни за Застраховащия, както и данни за Застрахования/ите – име и ЕГН (или датата на раждане), както и друга информация, която според Застрахователя има значение за оценка на риска по застраховката.
24.1. При групови застраховки, към полицата задължително се прилага поименен списък на застрахованите лица.
25. Застраховката се сключва в срок до 5 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по – малко от 10 дни. При неспазване на тези условия, полицата се счита за невалидна.
25.1. Когато при сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела не се изисква плащане, застраховката се сключва до 5 дни след датата на извършване на плащането, като се спазва изискването до началната дата на пътуването да остават не по-малко от 10 дни.
26. Застраховката се сключва за срока, посочен в полицата и влиза в сила от датата на издаването, и е валидна до 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата, при условие, че е наличен застрахователен интерес и е платена застрахователната премия, освен ако писмено не е договорено друго между страните.
26.1. При организирано туристическо или бизнес пътуване, крайната дата на валидност на застраховката е крайната дата на туристическото или бизнес пътуване.
26.2. При сключена застраховка само за закупени самолетни билети, крайната дата на валидност на застраховката е датата на полета в зависимост от застрахованият самолетен билет – еднопосочен или двупосочен.
26.3. При сключена застраховка само за хотелско настаняване, крайната дата на валидност на застраховката е датата на последната нощувка.
ІХ. ПРОМЕНИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
27. Ако през периода на действие на полицата, застрахователният риск значително се увеличи или намали, всяка от страните може да иска съответно увеличение или намаление на застрахователната премия или прекратяване на договора.
28. Застрахователят има право да прекрати застраховката, когато има извършена измама от страна на Застраховащия.
29. Застрахователната полица се прекратява с изтичането на срока, за който е сключена.
30. Застрахователната полица се прекратява предсрочно при настъпване на събитие или изчерпване на договорения лимит на отговорност в резултат на изплатени или предстоящи за изплащане обезщетения и суми.
31. Застрахователната полица може да бъде прекратена по искане на Застраховащия/Застрахования, при условие, че:
31.1. Пътуването не е започнало;
31.2. Към датата на подаване на искането за прекратяване, не е настъпило и не се очаква настъпване на застрахователно събитие;
31.3. Туроператорът, туристическият агент, превозвачът или хотелиерът е възстановил пълната стойност на пътуването.
32. Застраховащият /Застрахованият е длъжен писмено да заяви искането си за прекратяване на застрахователната полица, като премията за неизползвания срок на застраховката се изчислява, считано от датата на писменото уведомяване на Застрахователя
33. В случаите по т.31, Застрахователят възстановява на Застраховащия/Застрахования частта от платената застрахователна премия за неизтеклия срок, изчислена пропорционално на дните от датата на получаване на искането, до крайната дата от срока на застраховката, намалена с 40% за административни разноски.
Х. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРЕЗ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
34. Задължения на Застраховащия/Застрахования:
34.1. Незабавно писмено да уведоми Застрахователя за промяна на посочения в застрахователната полица адрес и да съобщи на Застрахователя новия си адрес. До получаване на съобщението за промяна на адреса от страна на Застрахователя, съобщенията изпратени от него на адреса на Застраховащия/Застрахования, обявен в застрахователната полица, се смятат за връчени и получени от Застраховащия/Застрахования с всички предвидени в закона или полицата правни последици.
34.2. Да предостави на Застрахователя при поискване, пълна информация за настъпилото събитие и да съдейства за изясняване на обстоятелствата и фактите, касаещи застрахователното събитие.
35. Задължения на Застрахователя:
35.1. Преди сключването на застраховката да предостави на Застраховащия/Застрахования информация в подходяща писмена форма за фирмата (точното наименование) и правно-организационната му форма; за седалището, адреса на управление на Застрахователя, както и на клона, посредством който се сключва застраховката; процедурите за уреждане на спорове между страните по застрахователната полица, съгласно вътрешните правила на Застрахователя, без да се засяга правото на иск по съдебен ред; приложимият закон към договора, когато страните нямат право на свободен избор на приложимо право, съответно предлаганият от Застрахователя приложим закон, когато страните имат право на свободен избор.
35.1.1. Когато застрахователната полица се сключва чрез застрахователен брокер или застрахователен агент, информацията по т.35.1 се предоставя от тях.
35.2. Да даде на Застраховащия/Застрахования Общите условия по застраховката, преди сключването на застрахователната полица.
35.3. При изменение или замяна на Общите условия с нови, по време на действието на застрахователната полица, да даде на Застраховащия/Застрахования измененията или новите условия. Изменения и нови условия имат сила за Застраховащия/Застрахования само ако писмено ги е потвърдил.
36. При настъпване на застрахователно събитие или на определените в полицата условия Застрахователят е длъжен да плати застрахователната сума, частта от нея или застрахователното обезщетение, определени в застрахователната полица.
ХI. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
37. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият или негов упълномощен представител е необходимо в срок до 5 работни дни от датата на настъпване на събитието (с изключение на форсмажорни обстоятелства, довели до невъзможност на Застрахования да изпълни това задължение), да се свържат със Застрахователя и да предоставят подробна информация за събитието. Уведомлението е условие предхождащо отговорността на Застрахователя за изплащане на обезщетение.
38. Задължението на Застрахования по т.37 е значително с оглед интереса на Застрахователя по смисъла на чл. 211, т. 2 от КЗ. При неизпълнение от страна на Застрахования на задължението му по т.37, Застрахователят има право да намали застрахователното обезщетение, а ако неизпълнението е с цел да попречи на Застрахователя да установи обстоятелствата, при които е настъпило събитието или ако неизпълнението е направило невъзможно установяването им от Застрахователя, последният има право да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.
39. При настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение или сума, за промени в обстоятелствата, които са извън контрола на Застрахования, за които той не е знаел предварително и които са настъпили след сключване на застраховката, както следва:
39.1. При „Смърт вследствие злополука” Застрахователят изплаща на законните наследници договорената застрахователна сума.
39.2. При „Разходи за отмяна на пътуването” Застрахователят възстановява на застрахованото лице, претърпените финансови загуби, представляващи невъзстановими разходи (депозити и суми), до размера на договорения лимит, заплатени предварително във връзка с пътуване, които не могат да бъдат възстановени от страна на туроператора, превозвача или хотела;
39.3. При „Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването” Застрахователят възстановява на Застрахования, частта от сумата, платена за пътуването, която се отнася само до услугите, които са предварително платени и неизползваеми поради съкращаване или прекъсване на пътуването.
39.3.1. Възстановяването на сумите се извършва при отчитане на индивидуалния дял на участие, като се изчислява проратно за неизползвания период и не се отчита денят за връщане.
39.3.2. При организирано пътуване със самолет или застраховка само за самолетни билети, в случай, че авиокомпанията предложи презаверка на предварително закупените билети за новата дата, Застрахователят заплаща само разходите за презаверката, ако те ненадвишават стойността на неизползвания билет. В този случай не се възстановява стойността на неизползвания билет.
39.3.3. Не се покриват възникналите допълнителни разходи във връзка със съкращаване или прекъсване на пътуването (разходи за транспорт, храна и т.н).
39.4. По риска „Разходи за удължаване на пътуването” Застрахователят възстановява извършените разходи за хотелско настаняване и пътни разноски в случай на невъзможност за отпътуване поради настъпването на форсмажорно обстоятелство.
39.4.1. Застрахователят възстановява действително извършените разходи за хотелско настаняване, за до 2 нощувки, но не повече от 100 лева за една нощувка за едно лице и предварително платените суми за билети, при условие, че превозвачът не ги е възстановил или не е осигурил транспорт на Застрахования в срок до 2 дни.
39.4.2. Застрахователят не възстановява разходите за удължаване на пътуването в случай, че превозвачът или туроператорът са осигурили транспорт за отпътуване най-късно до 2 дни след първоначално предвиденото, но Застрахованият е отказал и не е приел.
39.4.3. Не се възстановяват разходи за хотелско настаняване в случай, че застраховката е сключена само за закупени самолетни билети и не възстановяват пътни разноски, при условие, че застраховката е сключена само за хотелско настаняване.
39.5. При „Закъснение на самолетен полет” Застрахователят изплаща на Застрахования обезщетение в размер на 10 лева за всеки час от първите 12 часа забавяне и по 100 лева за всеки 12 часа след това, но за не повече от 36 часа забавяне.
39.5.1.Отговорността на Застрахователя за закъснение на самолетен полет започва да тече от момента на последното официално разписание, което е съобщено от авиокомпанията и е валидна до началото на полета, но не по-късно от забавяне до 36 часа.
39.5.2. Не се изплаща обезщетение по риска „закъснение на самолетен полет“ при условие, че пътуването се извършва с воден или сухопътен транспорт или в случай, когато е сключена застраховка само за хотелско настаняване.
40. Застрахователят изплаща дължимото застрахователно обезщетение на застрахованите лица при условие, че същите са вписани в застрахователна полица и е платена застрахователната премия.
41. При настъпило покрито по условията на застраховката събитие, дори и само за един Застрахован, Застрахователят приема да възстанови разходите освен на Застрахования и на максимум 5 (пет) лица (при условие, че попадат в категорията „близки роднини“) или на 1 (един) от спътниците (който не е близък роднина), при условие, че същите са застраховани.
42. В случай, че на Застрахованото лице бъдат възстановени суми за резервации или предплатени туристически и бизнес пътувания след получено обезщетение, Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя и да върне изплатеното обезщетение или сума.
43. За изплащане на застрахователно обезщетение или сума Застрахованият или неговите законни наследници са длъжни да представят на Застрахователя следните документи:
43.1. заявление за настъпило застрахователно събитие (по образец на Застрахователя);
43.2. застрахователна полица - оригинал;
43.3. договор за организирано туристическо или бизнес пътуване - оригинал;
43.4. самолетен билет или документ за хотелско настаняване;
43.5. финансов документ за извършени плащания към туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер;
43.6. документ издаден от туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер, удостоверяващ размера на възстановените на Застрахования суми и размера на удържаните суми;
43.7. документи (примерно, но не изчерпателно изброени по-долу), доказващи настъпването на някой от покритите рискове и последствията от него, а именно:
43.7.1. подробна медицинска документация, включително история на заболяването;
43.7.2. съдебно-медицинска експертиза, акт за смърт и удостоверение за наследници;
43.7.3. документ за родство – свидетелство за раждане, удостоверение за сключен граждански брак и т.н;
43.7.4. документ за съжителство (адресна регистрация);
43.7.5. заповед за прекратяване на трудов договор, отмяна на отпуска или отказ на отпуска;
43.7.6. иск за развод;
43.7.7. заверено копие на призовка (съобщение) за участие в съдебно или досъдебно производство, с отбелязана дата на получаване;
43.7.8. документи от компетентите органи, удостоверяващи злоумишлени действия, кражба или грабеж в жилището на Застрахования или в помещения, където същият развива търговска, професионална или промишлена дейност, природно бедствие, палеж или пожар на същите, повредата или кражбата на МПС, претърпяно ПТП, кражба на документи;
43.7.9. документ от летището или превозвача, удостоверяващ закъснение или анулиране на самолетен полет;
43.7.10. документ от туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер, потвърждаващ датата на прекратяване на пътуването и спецификацията на неизползваните от Застрахования туристически услуги;
43.7.11. пътнически билети за връщане и документи, доказващи по безспорен начин датата на прекъсване на пътуването (потвърждение от туроператор, писмо от хотела, в който е отседнал Застрахования и т.н);
43.8. други документи извън посочените по-горе, по преценка на Застрахователя, които пряко или косвено се отнасят до застрахователното събитие и са необходими за установяване на основанието и размера на претенцията.
44. Задължението на Застрахования да представи всеки от документите по т.43, доказващ основанието и размерът на претенцията, е значително с оглед интереса на застрахователя по смисъла на чл. 211, т. 2 от КЗ. Ако Застрахованият не изпълнява задължението, за представяне на документ, Застрахователят има право да откаже частично или изцяло изплащането на застрахователно обезщетение.
45. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща дължимото застрахователно обезщетение или сума в срок от 15 дни от датата, на която са представени поисканите доказателства за установяване на застрахователното събитие и размера на плащането. Застрахователят не носи отговорност за просрочия, дължащи се на обстоятелства извън неговия контрол.
46. Когато Застрахователят има основание да откаже изплащане на застрахователно обезщетение по дадена претенция, той е длъжен в посочения в т.45 срок да уведоми писмено Застрахования или ползващите лица за мотивите относно отказа.
ХІІ. ПОДСЪДНОСТ И ДАВНОСТ
47. Приложимо право по тези Общи условия е българското право.
48. Всички спорове, възникнали между страните се решават чрез споразумение, а при невъзможност да бъде постигнато такова – чрез компетентния български съд съгласно българското законодателство.
49. Правата по застрахователната полица се погасяват по давност с изтичане на пет години от настъпването на застрахователното събитие.
50. При настъпване на застрахователно събитие, причинено от трети лица, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените разходи.
51. По риска “смърт вследствие злополука” Застрахователят няма регресни права.
52. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица нямат сила спрямо Застрахователя.
ХІІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
53. В настоящите Общи условия понятията са употребени в следния смисъл:
53.1. НЕВЪЗСТАНОВИМИ РАЗХОДИ са неустойките и сумите, които следва да се удържат от платените суми в случай на отменено пътуване, които съгласно условията на договора се прилагат при отмяна на пътуване.
53.1.1. За невъзстановими разходи се приемат всички разходи, които са направени преди датата на отпътуване, за хотелско настаняване, пътни разходи, в т.ч и самолетни, автобусни или жп билети и всичко останало, което е предварително резервирано и платено във връзка с туристическо или бизнес пътуване или почивка и не може да бъде възстановено като разход от страна на туроператора, турагента, хотелиера, превозвача и т.н.
53.1.2. Разходи извършени по време на пътуването не се приемат за предварително платени и не се възстановяват, както и разходи от личен характер.
53.1.3. Не се възстановяват разходите за управление и таксите за визи.
53.2. ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕТО е отмяна преди отпътуване или пропуснато пътуване, поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.
53.3. СЪКРАЩАВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО е намаляване срока на пътуването, включително по-късно пристигане в крайната дестинация поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.
53.4. ПРЕКЪСВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО е преждевременно прекратяване на започнало пътуване със завръщане у дома по-рано от планираната дата, наложено поради медицински или немедицински причини независещи от волята на Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.
53.5. УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО е продължаване на престоя след крайната дата на пътуването, наложено поради непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).
53.6. ЗАКЪСНЕНИЕ НА САМОЛЕТЕН ПОЛЕТ е отлагане на отпътуването поради неблагоприятни климатични условия, механични аварии, бунтове, стачки, граждански вълнения и размирици, тероризъм и саботаж и т.н.
53.6.1. Закъснение на полет е налице, когато планираното време за излитане е отложено със:
53.6.1.1. два или повече часа при полети до 1500 км;
53.6.1.2. три или повече часа при полети над 1500 км за полети в Общоевропейското авиационно пространство, както и при други полети между 1500 км и 3500 км;
53.6.1.3. четири или повече часа при полети над 3500 км за полети извън Общоевропейското авиационно пространство.
53.7. МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ са: заболяване, злополука или смърт на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор.
53.7.1. За медицински причини се приема и неочаквано влошаване на хронично заболяване на Застрахования, единствено при наложила се хоспитализация, медицинските показатели по повод, на което са противопоказни за започване или продължаване на пътуването.
53.7.2. За удостоверяване необходимостта за отмяна или прекъсване на пътуването по медицински причини на Застрахования, задължително се представя медицинско предписание от лекуващия лекар-специалист (при отмяна на пътуване) или медицинско предписание от местен лекар-специалист (при прекъсване на пътуването).
53.7.3. Влошаване на предшестващо и хронично заболяване към датата на сключване на застраховката и по време на действие на застраховката на бизнес партньор или на близък роднина на Застрахования, както и необходимостта от грижи за близък роднина, не се счита за застрахователно събитие и не е покрито по застраховката.
53.8. НЕМЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ са: назначаване на Застрахования за съдебен заседател, призоваване на Застрахования за свидетел по дело или даване на експертно заключение, узнаването на които е след датата на резервация; връчване на съобщение за предявен иск за развод от съпруг; злоумишлени действия, кражба или грабеж по смисъла на чл.195, ал.1, т.3 и чл.198, ал.1 от НК в жилището на Застрахования или в помещения, където същият развива търговска, професионална или промишлена дейност, природно бедствие, палеж или пожар на същите, настъпили преди не повече от 72 часа преди отпътуването или по време на пътуването и при условие, че щетата на имуществото надвишава 2000 лв., както и когато присъствието на Застрахования се изисква от надлежен държавен орган във връзка с такива събития; уволнение от работа, с изключение на дисциплинарно уволнение; отмяна или отказ на отпуска на Застрахования от работодателя, поради неотложни служебни ангажименти; невъзможност за отпътуване поради неблагоприятни климатични условия; пропускане на следващ полет поради закъснение на самолетен полет (при полети с прекачване); претърпяно ПТП, повреда или кражба на МПС или авария на превозното средство с което се осъществява пътуването, причинили неочаквано закъснение; стачка, довела до пропускане на първоначалното отпътуване; кражба на документите на застрахования, които са му необходими за напускане пределите на държавата при доказана физическа невъзможност същите да бъдат преиздадени преди пътуването.
53.9. ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЛИ БИЗНЕС ПЪТУВАНЕ е пътуване за срок по-дълъг от 24 часа, което се предлага или продава на цена която включва всички разходи, по предварително изготвена програма и включва комбинация от най-малко две от следните услуги: транспорт, настаняване и други туристически услуги (посещение на забележителности, рент а кар и т.н).
53.10. САМОЛЕТЕН БИЛЕТ е документ на хартиен носител или еквивалент на нехартиен носител, включително в електронна форма, удостоверяващ наличието на договор за превоз на пътник издаден или разрешен от туроператор, туристически агент или превозвач.
53.11. ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ е предоставяне на настаняване и други услуги съобразно вида и категорията на обекта.
53.12. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО) е непредвидено или непредотвратимо обстоятелство или събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на застрахователния договор.
53.12.1. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА) са всякакви природни бедствия, характерни или не за определен регион (наводнения и високи вълни, градушки, гръмотевични и ветрови бури, свлачища, лавини, обилни снеговалежи, снежни виелици, заледявания, обледенявания и преспи, суши, екстремни температури и пожари, земетресения, цунами и вулканични изригвания), блокади (на пътища, граници и др.), глобални или локални (с национално значение) аварии, в т.ч. и пожари, епидемии, правителствени забрани (ембарго), граждански вълнения, стачки, бунтове и всякакъв вид безредици, терористични или военни действия и др. подобни в резултат на които е нарушен нормалния обществен ритъм на живот, респективно възможността за безпрепятствено изпълнение на поети ангажименти между две или повече страни.
53.13. НЕБЛАГОПРИЯТНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ са сведения от оторизирани метеорологични служби за следене за наличие или очаквано възникване на определени значими метеорологични явления по маршрута, които могат да повлияят на безопасността на пътуване и/или полетите на въздухоплавателните средства.
53.14. БЛИЗКИ РОДНИНИ са съпруг (а), роднини по права линия, без оглед на степените, роднини по съребрена линия и по сватовство до втора степен, съпруг на родител, дете на съпруг или лица, живеещи във фактическо извънбрачно съжителство или домакинство със Застрахования (с еднакъв настоящ адрес поне от 6 месеца).
53.15. НАСЛЕДНИЦИ са законните наследници на Застрахования, съгласно Закона за наследството.
53.16. БИЗНЕС ПАРТНЬОР е лице, с когото Застрахованият има делови отношения и общи бизнес интереси и чието отсъствие възпрепятства ефективния процес на работа.
53.17. ЗЛОПОЛУКА е събитие, настъпило внезапно под действието на външни сили от случаен и непредвидим характер, станало не по волята на Застрахования, което в срок до една година от датата на настъпването е причинило неработоспособност и/или смърт.
53.18. Злополука е събитие, произтичащо от движение на транспортни средства; работа с машини; ползване на оръжия и инструменти; действия на електрически ток; неумишлено отравяне с екзогенни (от външен произход) токсични вещества; при спасяване на човешки живот или имущество; удар от мълния; механичен удар; взрив; срутване; умишлени действия на други лица; нападения от животни; ухапване от отровни насекоми и влечуги; отравяне от хранителни продукти, задължителни профилактични имунизации; пренапрягане на собствени сили и причиняващо телесни увреждания на Застрахования. Злополуката се изразява в нараняване, обгаряне и изгаряне, удавяне, задушаване, измръзване, счупване, изкълчване, обтягане и скъсване на тъкани, стави, сухожилия, мускули, кости и други подобни, вследствие на което настъпва загуба на работоспособност и/или смърт.
53.19. НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ЗЛОПОЛУКА нещастните случаи, настъпили в резултат на:
53.20. професионални заболявания;
53.21. болести от общ характер, включително епилептични припадъци или припадъци, причинени от други съществуващи в момента заболявания; душевни болести; кръвоизливи и парализи, причинени от високо кръвно налягане или тромбемболия и други; остри стомашно-чревни инфекции, освен в случаите, когато вследствие на покрита от застраховката злополука се породят болестни страдания и в резултат на същите настъпи загуба на трудоспособност или смърт.
53.22. ЗАБОЛЯВАНЕ е съвкупността от оплаквания и клинични прояви, с остро начало и прогресивен ход, диагностицирани в лицензирано лечебно заведение и регистрирани в официален медицински документ, новопоявили се в срока на застраховката.
53.23. ХРОНИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ е заболяване на отделен орган или система от органи, започващо остро или с протрахирани оплаквания, които се проявяват през различни по продължителност интервали с повтарящи се симптоми за период, по-дълъг от една година.
53.24. ПРЕДШЕСТВАЩО ЗАБОЛЯВАНЕ е каквото и да е предишно заболяване, с проявени симптоми преди първия ден на застраховката и което е било констатирано и/или диагностицирано по този повод и/или което би изисквало хоспитализация и/или медикаментозно лечение.
53.25. ПРЕДШЕСТВАЩА ЗЛОПОЛУКА е каквато и да е предишна злополука, която е била констатирана от лекар и/или диагностицирана преди първия ден на застраховката и/или която би изисквала хоспитализация и/или медикаментозно лечение.
53.26. НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ са използване на нелекарствени продукти от органичен произход; използване на нелекарствени продукти от минерален произход; използване на нетрадиционни физикални методи; хомеопатия; акупунктура и акупресура; ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване; диетика и лечебно гладуване.
53.27. ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/МЕСТОЖИВЕЕНЕ е мястото, където едно лице обикновено, т.е. не по-малко от 185 дни през календарната година, живее поради своите лични и професионални връзки, или, в случай на отсъствие на професионални връзки, поради своите лични връзки, които разкриват тясна обвързаност между лицето и мястото, където живее.
53.28. ЗАСТРАХОВАН е физическото лице, което ползва застрахователното покритие по сключената застрахователна полица.
53.29. ЗАСТРАХОВАЩ е лицето (физическо или юридическо), което сключва застрахователната полица и плаща определената застрахователна премия.
53.30. ЗАСТРАХОВАТЕЛ е Застрахователно акционерно дружество “Армеец” (ЗАД “Армеец”) със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. “Стефан Караджа” No2.
ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
54. Застрахователят е вписан като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и предоставените от потребителите на застрахователни услуги лични данни се използват за целите на сключването и изпълнението на застрахователната полица и реализацията на законите.
55. Предоставянето на личните данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето им е основание Застрахователят да откаже да сключи застрахователна полица или да предприеме друго действие, в случай, че липсата на тези данни не му дава възможност да извърши обективна оценка на риска или застрашава реализацията на законните му интереси.
56. Със сключване на застраховка „Отмяна на пътуване“, Застраховащия/ния дава съгласие личните данни, предоставени от него да бъдат обработвани и предоставяни от Застрахователя за нуждите на застраховката, за статистически цели и на други дружества от групата на „Армеец“ за нуждите на директния маркетинг.
57. Със сключване на застраховката, Застрахователят се счита упълномощен да получава цялата необходима информация във връзка със застрахователното събитие от трети лица (полицейски органи, технически служби, медицински заведения и специалисти, личен лекар и други), включително и от личен характер, за случаите, когато се касае за получаване на информация, представляваща служебна или професионална тайна.
58. Ако претенцията по тази застраховка е измамлива в каквото и да е отношение или ако се използват измамливи средства и/или похвати, всички покрития и/или обезщетения по застраховката ще бъдат отказани, а застраховката прекратена едностранно, без да се възстановява застрахователна премия. Лицето, осъществило горепосочените действия или бездействия, ще бъде предадено на компетентните органи за реализиране на отговорността му, съгласно наказателното законодателство.
58.1. Измамливо е всяко действие или бездействие, което въвежда в заблуждение или поддържа съществуващо заблуждение у Застрахователя относно настъпването на застрахователно събитие или други обстоятелства, които са от значение за възникване на правото да се получи съдействие и/или застрахователно обезщетение и/или за неговия размер.
59. Неразделна част от застрахователната полица са Общите условия на застраховката, застрахователната полица, допълнителни споразумения (добавъци), списък на застрахованите лица (при групови полици) и други писмени договорености между страните, ако има такива.
60. При несъответствие между застрахователната полица и Общите условия има сила уговореното в полицата. Настоящите Общи условия са приети от Управителния съвет на ЗАД “Армеец” с Протокол No 27 от 14.05.2015 год. и влизат в сила от 01.07.2015 год.