ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ" (КОД 153)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Застрахователно акционерно дружество „Армеец”, наричано по-нататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ, сключва по тези Общи условия застраховки с физически и юридически лица, наричани по-нататък ЗАСТРАХОВАЩ.
2. Застраховащият и Застрахованият могат да бъдат едно и също лице или различни лица.
ІI. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
3. Срещу платена застрахователна премия, Застрахователят сключва застраховка “Отмяна на пътуване” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.
4. За лица с обичайно местопребиваване/местоживеене в Република България, застраховката е валидна за пътувания на територията на цял свят, включително и Република България.
5. За чуждестранни граждани застраховката е валидна за пътувания само за територията на Република България.
6. Застрахователят осигурява покритие и обезщетява извършените разходи за организирано туристическо или бизнес пътуване, закупуване на самолетен билет или хотелско настаняване, закупени от/чрез туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер.
ІІІ. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА
7. Застраховат се групово или индивидуално физически и психически здрави лица на възраст до 80 години.
8. Лица на възраст над 70 години до 80 години се застраховат при завишена застрахователна премия.
9. Не се покрива рискът “Смърт вследствие злополука” за недееспособни лица и лица под 14 годишна възраст.
10. При специални условия и с разрешение на ЦУ на ЗАД “Армеец” се застраховат лица с установена трайно намалена работоспособност (инвалидност) над 50% включително.
IV. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
11. Покрити рискове по тези условия са:
11.1. Смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст;
11.2. Разходи за отмяна на пътуването;
11.3. Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
11.4. Разходи за удължаване на пътуването;
11.5. Закъснение на самолетен полет.
V. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
12. Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение или сума и не възстановява разходите на Застрахования за събития, които са настъпили в резултат на някое от следните обстоятелства:
12.1. Неизпълнение или неточно изпълнение на клаузите по договора за организирано пътуване от страна на Застрахования, туроператора, туристически агент, превозвач или хотелиер.
12.2. Всякакво нежелание или невъзможност на Застрахования да пътува или да продължи започнато пътуване, когато не са налице медицински или немедицински причини, покрити по условията на застраховката;
12.3. Липса или ненавременно направена резервация или плащане към туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер;
12.4. Смърт на близък роднина на Застрахования, когато началото на пътуването е след повече от 90 дни след датата на смъртта;
12.5. Пътуване с лечебна цел на Застрахования или с цел лечение с прилагане на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
12.6. Събития и и заболявания вследствие козметична или ефективна хирургия за премахване на физически дефекти и аномалии;
12.7. Събития и заболявания, предизвикани от употреба на алкохол, наркотични или други упойващи или психотропни вещества;
12.8. Психични заболявания, депресивни състояния, болести на нервната система (с изключение на първоначалното им настъпване с хоспитализация след сключването на застраховката) трансплантации на органи, диализа, ХИВ (вирус на имунна недостатъчност) и/или всяко свързано с ХИВ заболяване (включително СПИН), прогресиращи и неизлечими заболявания които са в терминален стадий;
12.9. Бременност, установена преди сключване на застраховката, прилагане на асистирани репродуктивни технологии и последствията от тях, усложнения или прекратяване на бременност или раждане;
12.9.1. Разходи за отмяна на пътуване вследствие бременност на Застрахования се покриват само при условие, че бременността е установена за първи път след сключване на застраховката и има медицинско предписание за забрана за пътуване;
12.10. Предшестващо или хронично заболяване на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор, освен в случаите на неочаквано влошаване на здравословното състояние;
12.11. Събития или условия, които са били или е могло да бъдат известни и биха могли да доведат до отмяна на пътуването или които към момента на направената резервация са били вече налице;
12.12. Планирана хоспитализация или хоспитализация на лице, включено в списъци или регистри на чакащи;
12.13. Пътуване, което е предприето въпреки официалното предупреждение и/или препоръки на Министерство на външните работи на Р България или друг държавен орган;
12.14. Предумишлени действия или груба небрежност проявена от страна на туроператора, Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор; Невъзможност на Застрахования да осъществи пътуването поради отказ или ненавременно издаване на виза, международен паспорт или друг документ, задължително изискван при пътуването или поради нормативна или административна забрана (невъзможност) за пътуване;
12.15. Спиране от движение или изземване на превозното средство, с което се осъществява пътуването от съответните власти;
12.16. Промяна в плановете на Застрахования, поради финансови обстоятелства, включително и при дисциплинарно уволнение;
12.17. Извършване на престъпление, или опит за извършване на престъпление от Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор;
12.18. Самоубийство или опит за самоубийство на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор;
12.19. Актуални или планирани стачки или протести, ако същите се очакват в момента на сключване на застраховката;
12.20. Налагащо се присъствие и/или участие в съдебно или досъдебно производство, освен в случаите на назначаване на Застрахования за съдебен заседател, призоваването му за свидетел по дело или назначаването му за вещо лице;
12.21. Липса на официално потвърждение на закъснението, отмяната, прекъсването или удължаването на пътуването от туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер.