ЗАСТРАХОВКА “ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА"

ХІ. ДЕЙСТВИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ, ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И СУМИ

47. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият, лично или чрез свой представител, е длъжен незабавно (до 24 часа) да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони и да предостави номера на застрахователната полица, трите си имена, ЕГН, срок на действие на застрахователната полица, местонахождението и подробна информация за събитието.
48. При изрични указания от страна на Асистанс компанията или Застрахователя, Застрахованият да заплати направените разходи, или при извънредни случаи, когато Застрахованият не е успял да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя, всички документи по конкретната претенция следва да се изпратят в срок до 5 дни на Застрахователя.
49. В случай, че Застрахованият е приет в лечебно заведение в състояние, в което е било практически невъзможно да се свърже с Асистиращата компания, Застрахованият е длъжен да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони, лично или чрез трето лице, в срок до 24 часа от момента, в който състоянието му позволи, но във всички случаи преди напускане на медицинското заведение.
50. В случай, че Застрахованият не изпълни задължението си да се свърже с Асистанс компанията в горепосочените случаи, Застрахователят има право да откаже да плати или частично да признае за плащане всякакви разходи във връзка с настъпилото събитие и оказаната помощ.
51. По риска “Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване” Застрахователят чрез Асистанс компанията осигурява на Застрахования, избира и го насочва към подходящо лечебно заведение или лекар, в зависимост от здравословното му състояние, осигурява транспорт до лечебното заведение при необходимост и заплаща действително извършените разходи за медицински прегледи, лечение, включително спешна дентална помощ, закупени медикаменти и пр., както и разходите за евакуация на Застрахования в рамките на договорения лимит.
51.1. Покриват се обичайните и разумни медицински разходи вследствие злополука или акутно заболяване, направени от Застрахования за престой в болнично заведение и ползване на болничен персонал с продължителност не повече от 25 дни за едно застрахователно събитие и не повече от 60 дни в агрегат за всички събития, настъпили през времето на действие на застрахователната полица.
51.2. Застрахователят изплаща действително извършените разходи за спешна дентална помощ, само в случаите, когато тя се налага вследствие на покрита по тези условия злополука и при инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина, пулпит, изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия, както и предписани във връзка с тях медикаменти и контролен преглед след използваните дентални процедури.
52. По риска “Репатриране” Застрахователят чрез Асистанс компанията покрива в рамките на договорения лимит действително извършените обичайни и разумни разходи за превозване на Застрахования от мястото, където се намира (на събитието) до дома му или до лечебно заведение в Р България или страната на постоянното му местоживеене, посочено от медицинските специалисти, определени от Асистиращата компания.
52.1. По риска “Репатриране” Застрахователят покрива и разходите за медицински екип, който да придружи Застрахования при транспортирането му, ако това е необходимо.
52.2. Медицинско репатриране на Застрахования се извършва само ако здравословното му състояние позволява. Медицинските специалисти, определени от Асистиращата компания и медицинското заведение, провело лечението или лекуващия лекар, са единствено упълномощените, които могат да вземат решение кога и как Застрахованият да бъде върнат в Р България или страната на постоянното му местоживеене.
52.3. При състояние, позволяващо репатриране и отказ на Застрахования такова да бъде извършено, Застрахователят се освобождава от отговорност и последващите медицински разходи и разходи за репатриране, считано от датата на отказа остават за сметка на Застрахования.
52.4. При репатриране на тленни (кремирани) останки в случай на смърт на Застрахования, Застрахователят чрез Асистанс компанията организира репатриране на тленните останки и заплаща разходите за ковчег за международно транспортиране на тленни останки или разходите за кремация, както и разходите за транспортиране на тялото или кремираните останки на Застрахования от мястото на настъпване на смъртта, до мястото за погребение в Р България или страната на постоянното му местоживеене. В покритието не се включва заплащане на разходи, свързани с погребение, траурен ритуал и инвентар.
52.5. Застрахователят изплаща разходи за репатриране вследствие злополука или акутно заболяване, направени най-късно до 25 дни след датата на настъпване на застрахователното събитие.
53. Задължението на Застрахователя да изплати обезщетение в случай на медицински разноски, репатриране и спешна дентална помощ възниква когато злополуката, акутното заболяване или денталното състояние са се проявили и са диагностицирани в срока на застраховката и извършените разходи са по време на действие на полицата. При условие, че започналото лечение продължава (без прекъсване) в чужбина и след изтичане на застраховката, Застрахователят покрива разходите, направени само в срок до 5 дни след края на покритието по полицата.
54. В случай, че след първоначалния медицински преглед и свързаните с него изследвания, бъде установено, че състоянието на Застрахования не е покрито от сключената от него полица, Застрахователят покрива разходите за извършения медицински преглед и изследвания, но не дължи плащане на по-нататъшни медицински или денталниразходи във връзка със същото състояние на застрахования.
55. В случаите, когато е заплатена допълнителна премия и е включено покритие на риска „Спасителни разноски“, Застрахователят чрез Асистанс компанията се ангажира да заплати обичайните и предварително одобрени реално извършени разходи по издирване, спасяване, оказване на първична медицинска помощ и транспорт, осъществени от организации, ангажирани в действия за издирване и спасяване на Застрахования.
56. При настъпване на злополука и включен в полицата допълнителен риск “Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука” Застрахователят изплаща:
56.1. При смърт вследствие злополука - договорената застрахователна сума на законните наследници на Застрахования, а ако няма такива – на лицата, живели в едно домакинство със Застрахования.
56.1.1. Задължението на Застрахователя да изплати застрахователна сума възниква, когато смъртта е настъпила по време на действие на застраховката и е в причинна връзка със злополука, покрита по тези условия;
56.2. При трайно намалена работоспособност вследствие злополука - на Застрахования, се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ЗЕК на Застрахователя или ТЕЛК.
56.2.1. Процентът трайно намалена работоспособност се определя след окончателното и пълно стабилизиране на Застрахования, но не по-рано от три и не по-късно от дванадесет месеца от датата на злополуката и следва да е в причинна връзка с нея.
56.3. По риска “Дневни пари за болничен престой” Застрахователят изплаща обезщетение в размер на 20 евро или щатски долари за всеки 24 часа престой на Застрахования в болница за не повече от 15 дни престой, когато хоспитализирането е наложено от покрити по тези условия злополука или акутно заболяване.
56.4. По риска “Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване” Застрахователят възстановява на Застрахования действително извършените лични разходи за транспорт, телефонни разговори, за загубени или откраднати документи, за спешно пътуване на член от семейството или за връщане на дете, в размер общо до 500 евро или щатски долари.
56.5. Разходи за транспорт – Застрахователя възстановява действително извършените разходи до 100 евро или щатски долари, за първоначален превоз (такси, градски транспорти т.н) от мястото на застрахователното събитие до лечебно заведение за оказване на спешна медицинска помощ.
56.5.1. В този риск не се включват разходите за линейка.
56.6. Разходи за телефонни обаждания – Застрахователя изплаща действително извършените разходите в размер до 50 евро или щатски долари, за телефонни разговори на Застрахования с Асистанс компанията или Застрахователя, в случай на хоспитализиране на застрахования за повече от 24 часа вследствие на злополука или акутно заболяване.
56.7. Разходи за загубени или откраднати документи – на Застрахованият се изплащат действително извършените разходи, лимитирани до 100 евро или щатски долари за издаване на лични документи, необходими за пътуването.
57. Разходи за спешно пътуване на член на семейството – Застрахователят заплаща разходи до договорения лимит от 200 евро или щатски долари на член от семейството посочен от Застрахования, за самолетен билет (икономична класа), с отправна точка Р България или страната на постоянно местоживеене на Застрахования, за да го посети в случай на наложила се хоспитализация в чужбина вследствие злополука или акутно заболяване, за период по-дълъг от 10 дни и при условие, че няма пълнолетен придружител с него.
57.1. Разходи за връщане на дете до Р България или страната на постоянно местожителство на Застрахования – Застрахователя заплаща действително извършените разходи до 200 евро или щатски долари за самолетен билет (икономична класа), за връщане на детето (до 18 години) до Р България или страната на постоянно местоживеене на Застрахования, в случай на наложила се хоспитализация в чужбина вследствие злополука или акутно заболяване, когато е придружаван от дете (на възраст под 18 години), в случай че няма друг възрастен, който да го придружава.
58. По риска “Кражба, загуба или забавяне на личен багаж” Застрахователят изплаща следните обезщетения:
58.1. При кражба на личен багаж – действителната стойност на откраднатите вещи, като обезщетението за една отделна вещ не може да надвишава 100 евро или щатски долари и е до 400 евро или щатски долари в агрегат за всички вещи.
58.1.1. В случай на кражба на личен багаж, Застрахованият е длъжен в срок от 24 часа да уведоми Асистанс компанията и местните полицейски органи. При неспазване на сроковете, Застрахователят има право да откаже изплащане на обезщетения и суми.
58.2. При загуба на личен багаж – до 200 евро или щатски долари за 1 брой изгубен багаж, но не повече от 400 евро или щатски долари в агрегат.
58.3. При забавяне на личен багаж – на Застрахования се изплаща обезщетение в размер на 50 евро или щатски долари, когато забавянето е над 6 часа до 12 часа от момента на достигане на крайната дестинация, 100 евро или щатски долари в случай на закъснение от 12 до 24 часа и 400 евро или щатски долари за закъснение над 24 часа.
58.3.1. Този риск не се покрива, за последният полет при полети с прикачване, с който Застрахованият се прибира в Р България или страната на постоянното си местоживеене.
59. При включен допълнителен риск „Гражданска отговорност към трети лица“, Застрахователят изплаща присъдени суми до размера на договорения в полицата лимит, за причинени от Застрахования в периода на застраховката имуществени и неимуществени вреди на трети лица.
59.1. Освен изключените рискове от покритието по този риск се изключват и случаите на ангажиране на отговорността на Застрахования, възникнала във връзка с използаването, притежаването или безопасното поддържане на МПС, плавателен съд, летателен апарат, оръжие или недвижим имот, неизпълнение на задължения, поети по силата на договор, както и професионална отговорност на застрахования.
60. По риска “Правна помощ” Застрахователят покрива действително извършените в чужбина разходи, свързани с правна защита на Застрахования като адвокатски хонорари и съдебни разноски, ако той бъде подведен под отговорност, съгласно законодателството на съответната държава за щети, причинени на трети лица или за непредумишлени действия или неспазване на законите (местните разпоредби) с административен характер, извършени в качеството му на обикновен гражданин.
60.1. В покритието освен събития настъпили вследствие изключените рискове, не се включват и случаите на ангажиране на отговорността на Застрахования, произтичащи от използването, притежаването или безопасното поддържане на МПС или професионална отговорност на Застрахования.
61. Застрахованото лице се ползва от правата си по застраховката, ако не създава условия за неправомерно и злонамерено ползване на здравни услуги или покрития по полицата.
61.1. Ако Застрахованият или негов пълномощник предяви претенция за обезщетение по застраховката, знаейки, че тя се базира на неверни данни по отношение на нейното основание или размер, то всякакви обезщетения ще бъдат отказани, а застраховката – прекратена, без да се възстановява застрахователна премия.
62. Застрахователят чрез Асистанс компанията заплаща дължимите суми на лекуващия лекар, на лечебното заведение или на организациите, извършили спасяването, транспортирането или репатрирането на Застрахования или на лицата (физически или юридически), на които Застрахованият дължи разноски за предоставена правна защита или присъдени суми за неумишлено причинени материални щети и/или телесни увреждания на трети лица, или други дължими суми за покриване на направени разходи във връзка с покрит по застрахователната полица риск.
63. Когато Застрахованият е заплатил сам направените разходи, всички документи по конкретната претенция следва да се изпратят на Застрахователя в оригинал, в срок до 5 дни след завръщането на Застрахования в Р България.
63.1. Ако оригиналните документи не са на английски, немски или френски език, следва да бъде представен и официален превод на документите.
64. За изплащане на застрахователни суми или обезщетения на Застрахованият или ползващите лица, те трябва да представят в оригинал следните документи:
64.1. уведомление за настъпило застрахователно събитие;
64.2. застрахователна полица или друг документ, удостоверяващ наличието на сключена застраховка;
64.3. документ, удостоверяващ настъпването на събитие;
64.4. епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения;
64.5. документи, доказващи направените медицински разноски, разноски за репатриране, спасителни разноски;
64.6. документи удостоверяващи извършените разходи за транспорт, за телефонни разговори, за изгубени или откраднати документи, за пътуване на член от семейството или за връщане на дете;
64.7. полицейски протоколи за откраднати, загубени документи и багаж;
64.8. командировачна заповед за застраховките сключени по тарифа Мултитрип;
64.9. препис – извлечение от акт за смърт (заверено копие) – при смърт на Застрахования;
64.10. удостоверение за наследници (оригинал или нотариално заверено копие) – когато ползващите лица са законните наследници;
64.11. други документи по преценка на Застрахователя.
65. При превод на определеното обезщетение в чужбина, дължимата сума се преизчислява във валута по централния курс на Българската народна банка в деня на превода.
66. Застрахователни обезщетения и суми изплащани на Застрахования или ползващи лица на територията на Р България се изплащат в лева по курса на БНБ в деня на плащане.
67. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща дължимото застрахователно обезщетение или сума в срок от 15 дни от датата, на която са представени поисканите доказателства за установяване на застрахователното събитие и размера на плащането.
68. Когато Застрахователят има основание да откаже изплащане на застрахователно обезщетение по дадена претенция, той е длъжен в посочения в т.67 срок да уведоми писмено Застрахования или ползващите лица за мотивите относно отказа.
 
ХІІ. ПОДСЪДНОСТ, ДАВНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС
69. Правоотношенията между Застраховащия, Застрахования и Застрахователя се уреждат от настоящите Общи условия на ЗАД “Армеец” и действащото законодателство в Р България.
70. Правата по застрахователния договор се погасяват по давност с изтичане на три години от настъпването на застрахователното събитие.
71. При настъпване на застрахователно събитие, причинено от трети лица, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените разходи.
72. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица нямат сила спрямо Застрахователя или Асистанс компанията.
73. По риска “Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука”, Застрахователят няма регресни права.
74. Асистанс компанията при извършване на дейността по тази застраховка се ръководи от националните и международни закони и подзаконови нормативни актове по мястото на извършване на съответната услуга и/или съдействие, като Асистанс компанията предприема действия само и единствено в случай, че същите са допустими от местното законодателство.
 
ХІІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
75. ЗЛОПОЛУКА е събитие, настъпило внезапно под действието на външни сили от случаен и непредвидим характер, станало не по волята на Застрахования, на определено място и в определен момент по време на действие на застраховката, довело до смърт или телесно увреждане на Застрахования.
75.1. Злополука е събитие, произтичащо от движение на транспортни средства, работа с машини, ползване на оръжия и инструменти, действия на електрически ток, неумишлено отравяне с екзогенни (от външен произход) токсични вещества, спасяване на човешки живот или имущество, удар от мълния, механичен удар, взрив, срутване, умишлени действия на други лица, нападения от животни, ухапване от отровни насекоми и влечуги, отравяне от хранителни продукти, задължителни профилактични имунизации, пренапрягане на собствени сили и причиняващо телесни увреждания на Застрахования. Злополуката се изразява в нараняване, обгаряне и изгаряне, удавяне, задушаване, измръзване, счупване, изкълчване, обтягане и скъсване на тъкани, стави, сухожилия, мускули, кости и други подобни.
76. ПРЕДШЕСТВАЩА ЗЛОПОЛУКА е каквато и да е предишна злополука, която е била констатирана от лекар и/или диагностицирана преди първия ден на застраховката и/или която би изисквала хоспитализация и/или медикаментозно лечение по време на действие на застраховката.
77. АКУТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ са непродължителни заболявания с остро начало и прогресивен ход, започнали в срока на застраховката и изискващи спешно изследване и лечение, поради болковия им характер и/или прякото застрашаване живота на болния.
78. ПРЕДШЕСТВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ са заболяванията, диагностицирани преди началото на застраховката.
79. МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ са необходимите разходи за медицински прегледи, лечение или хирургическа интервенция, разноски за терапевтични и медицински средства, употреба на медицински уреди, разноски за рентгенови и лабораторни изследвания, разноски за болничен престой; разходи за евакуация, разходи за спешна дентална помощ, други разходи, свързани с лечението или диагностиката.
80. ЕВАКУАЦИЯ е първоначален медицински транспорт от мястото на застрахователното събитие до най-близкото лечебно заведениеза оказване на спешна медицинска помощ, както и последващ медицински транспорт от лекаря или лечебното заведение, оказали първа помощ до най-близкото специализирано лечебно заведение, в случай, че състоянието на пострадалото лице налага продължение на лечението в специализирано лечебно заведение.
81. СПЕШНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ е дентално лечение за спиране на остра внезапна болка на Застрахования при помощ, само в случаите, когато тя се налага вследствие на покрита по тези условия злополука или спешно възникнали внезапни състояния при инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина, пулпит, изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия, както и контролен преглед, след тези услуги и неотложни състояния след използваните дентални процедури, включително разходите за предписаните във връзка с тях медикаменти.
82. РЕПАТРИРАНЕ е превозването на Застрахования или тленните му (кремирани) останки от страната (мястото) на злополуката или акутно заболяване или от болничното заведение, провело лечението до дома му или до лечебно заведение в Р България или страната на постоянното му местоживеене (в случай че е различна от България).
83. СПАСИТЕЛНИ РАЗНОСКИ са извършените разходи от организации, ангажирани в действия, направени за издирване и спасяване по суша, въздух и вода (включително подводно издирване и спасяване), оказване на първична медицинска помощ и транспорт на Застрахования наложили се вследствие на покрити по тези условия злополука или акутно заболяване.
84. ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОПОЛУКА
е състояние, при което поради травматично увреждане лицето е с ограничена работоспособност във връзка с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система. Процентът на трайно намалената работоспособност се определя от Застрахователно – експертна комисия на Застрахователя или ТЕЛК.
85. ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ е организационно обособена структура на функционален принцип, в което лекари или лекари по дентална медицина, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват консултации, диагностика и лечение на болни и осъществяват извънболнична и болнична помощ.
86. ДНЕВНИ ПАРИ ЗА БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ е фиксираната сума, която Застрахователят изплаща на Застрахования за всеки ден болничен престой вследствие злополука или акутно заболяване.
87. ЛИЧНИ РАЗХОДИ са извършените разходи за транспорт, телефонни обаждания, разходи при загубени или откраднати документи, разходи за спешно пътуване на член на семейството или връщане на дете до Р България или страната на постоянно местожителство на Застрахования (в случай, че е различна от България).
88. РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТ са извършените разходи за първоначален транспорт (такси, градски транспорт и т.н) от мястото на застрахователното събитие до лечебно заведение за оказване на спешна медицинска помощ вследствие злополука или акутно заболяване.
89. РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕФОННИ ОБАЖДАНИЯ са разходите за телефонни разговори на Застрахования с Асистанс компанията или Застрахователя, в случай на хоспитализиране на застрахования за повече от 24 часа вследствие на злополука или акутно заболяване.
90. РАЗХОДИ ПРИ ЗАГУБЕНИ ИЛИ ОТКРАДНАТИ ДОКУМЕНТИ са разходи за издаване на лични документи в чужбина, необходими за пътуването.
91. РАЗХОДИ ЗА СПЕШНО ПЪТУВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО са разходи за самолетен билет (икономична класа) на член от семейството посочен от Застрахования, с отправна точка Р България или страната на постоянно местоживеене на Застрахования, за да го посети в случай на наложила се хоспитализация вследствие злополука или акутно заболяване за период по-дълъг от 10 дни в чужбина, и при условие, че няма пълнолетен придружител с него.
92. РАЗХОДИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДЕТЕ ДО Р БЪЛГАРИЯ ИЛИ В СТРАНАТА НА ПОСТОЯННО МЕСТОЖИТЕЛСТВО НА ЗАСТРАХОВАНИЯ са разходите за транспорт до Р България или страната на постоянно местожителство на Застрахования, наложили се при хоспитализация в чужбина на Застрахования когато е придружаван от дете (на възраст под 18 години), в случай че няма друг възрастен, който да го придружава.
93. БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ (ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ) е минимум 24 часа престой на Застрахования в лечебно заведение за болнична помощ, извършено по лекарско предписание с цел неотложно изследване, консултация, диагностициране, лечение.
94. КРАЖБА НА ЛИЧЕН БАГАЖ е взломна кражба, извършена в средство за подслон, чрез разбиване на врати, ключалки или прозорци и други трайно направени прегради. Наличието на взломна кражба и списъкът на откраднатите вещи трябва да бъдат доказани с официален документ, издаден от местните полицейски органи.
95. ЛИЧЕН БАГАЖ са необходимите лични вещи и предмети, пренасяни от застрахования за задоволяване на личните му потребности през застрахователния период.
95.1. Не се смятат за личен багаж материали и стоки, пренасяни с търговска цел, моторни превозни средства и тяхното оборудване, валута, чекове, служебни и лични документи, кредитни/дебитни карти, бижута, произведения на изкуството, колекции от всякакъв вид, марки и образци на стоки, планове, чертежи и проекти, предмети от благородни метали, специални екипировки и оборудване, животни, растения и всякакви други вещи, които не могат да се третират като личен багаж, необходим за времето на пътуването/пребиваването.
96. ЗАГУБА НА ЛИЧЕН БАГАЖ е изгубване на багаж на Застрахования по време на пътуване с редовен въздушен транспорт и докато багажа е бил в държане на съответния превозвач (авиокомпания).
97. ЗАБАВЯНЕ НА ЛИЧЕН БАГАЖ е пристигане със закъснение по-голямо от 6 часа на багажа на Застрахования по вина на превозвача.
98. ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА е отговорността на Застрахования за причинени материални щети и/или телесни увреждания на трети лица.
99. ПРАВНА ЗАЩИТА е осигуряване на адвокат и покриване на разходи, свързани с правна защита.
100. СЛУЖЕБНА КОМАНДИРОВКА в чужбина е изпращането на лица за извършване на конкретна служебна работа в чужбина по нареждане на съответния командироващ орган.
101. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ в чужбина е изпращането на лица в чужбина с цел придобиване и/или повишаване на квалификация или изучаване на чуждестранен опит.
102. ЛЮБИТЕЛСКО УПРАЖНЯВАНЕ НА СПОРТОВЕ е практикуването на спортове, без да се участва в системна тренировъчна и състезателна дейност и без спортът да е основна професия за Застрахования.
103. ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТИСТИ са лица, които провеждат и участват в системна тренировъчна и състезателна дейност и за които спортът е основна професия.
104. АСИСТАНС КОМПАНИЯ е “Корис България”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. “Васил Левски” No1- А и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Яков Крайков“ No1- А.
105. ЗАСТРАХОВАН е физическото лице, което ползва застрахователното покритие по сключената застрахователна полица.
106. ЗАСТРАХОВАЩ е лицето (физическо или юридическо), което сключва
застрахователната полица и плаща определената застрахователна премия.
107. ЗАСТРАХОВАТЕЛ е Застрахователно акционерно дружество “Армеец” (ЗАД “Армеец”) със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. “Стефан Караджа” No2.
ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
108. Застрахователят е вписан като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и предоставените от потребителите на застрахователни услуги лични данни се използват за целите на сключването и изпълнението на застрахователната полица и реализацията на законите.
109. Предоставянето на личните данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето им е основание Застрахователят да откаже да сключи застрахователна полица или да предприеме друго действие, в случай, че липсата на тези данни не му дава възможност да извърши обективна оценка на риска или застрашава реализацията на законните му интереси.
110. Със сключване на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“, Застраховащия/ния дава съгласие личните данни, предоставени от него да бъдат обработвани и предоставяни от Застрахователя за нуждите на застраховката, за статистически цели и на други дружества от групата на „Армеец“ за нуждите на директния маркетинг.
111. Със сключване на застраховката, Застрахователят и Асистанс компанията се считат упълномощени да получават цялата необходима информация във връзка със застрахователното събитие от трети лица (полицейски органи, технически служби, медицински заведения и специалисти, личен лекар и други), включително и от личен характер, за случаите, когато се касае за получаване на информация, представляваща служебна или професионална тайна.
112. С подписването на полицата се счита, че Застрахованият е упълномощил Застрахователят и всяко определено от Застрахователя лице да взема от името на Застрахования всякакви решения свързани с предоставяне на неотложна медицинска помощ, неотложна дентална помощ и репатриране, в случай че Застрахованият е в състояние, в което не може сам да взема такива решения.
113. Ако претенцията по тази застраховка е измамлива в каквото и да е отношение или ако се използват измамливи средства и/или похвати, всички покрития и/или обезщетения по застраховката ще бъдат отказани, а застраховката прекратена едностранно, без да се възстановява застрахователна премия. Лицето, осъществило горепосочените действия или бездействия, ще бъде предадено на компетентните органи за реализиране на отговорността му, съгласно наказателното законодателство.
114. Измамливо е всяко действие или бездействие, което въвежда в заблуждение или поддържа съществуващо заблуждение у Застрахователя относно настъпването на застрахователно събитие или други обстоятелства, които са от значение за възникване на правото да се получи съдействие и/или застрахователно обезщетение и/или за неговия размер.
115. Неразделна част от застрахователната полица са Общите условия на застраховката, допълнителни споразумения (добавъци), списък на застрахованите лица (при групови полици) и други писмени договорености между страните, ако има такива.
116. Настоящите Общи условия и всяка застрахователна полица са изготвени на български и английски език. В случай на несъответствие между българския и английския текст, приоритет има българския текст.
117. При несъответствие между застрахователната полица и Общите условия има сила уговореното в полицата. Настоящите Общи условия са приети от Управителния съвет на ЗАД “Армеец”  с Протокол No 27 от 14.05.2015 год. и влизат в сила от 01.07.2015 год.