ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Записването/резервирането на пътуване се извършва в офиса на „Динита тур България” ЕООД или от оторизиран представител на фирмата. Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 30 % от стойността на цялото пътуване и сключен договор за организирано пътуване. Когато записването е по специална ценова оферта, размерът на депозита е 50% и СЦО не може да се комбинира с други отстъпки.
Екскурзиите се провеждат при определен минимален брой туристи, който е посочен към всяка програма конкретно. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата: за двудневни екскурзии – до 3 дни преди отпътуването; за екскурзии три и повече дни до 7 дни преди отпътуването. В този случай, ОРГАНИЗАТОРЪТ възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.
2. Необходими документи:
  2.1. За страните от Европейския съюз: валиден документ за самоличност - задграничен паспорт или лична карта.
  2.2. За страните извън Европейския съюз, с които сме в безвизов режим, е необходим валиден задграничен паспорт.
  2.3. За страните извън Европейския съюз, с които имаме визов режим, е необходим задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца преди датата на отпътуване. Информация за условията и документите, които се изискват, се предоставя от съответните визови отдели.
  2.4. Получаването на виза за турист, който не е с българско гражданство, е негов личен ангажимент.
 2.5. За лица под 18 години, пътуващи сами или с единия от родителите: освен лична карта или международен паспорт според дестинацията е необходимо да носят и оригинал и копие на нотариално заверена декларация за съгласие /съответно от единия или от двамата родители/, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, и копие на акт за раждане. Документ за самоличност, декларация за съгласие – оригинал и копие и копие на акта за раждане на лицето следва да се носят по време на пътуването.
3. Приложението към договора съдържа изчерпателна информация за транспорт, нощувки, прехрана, екскурзии, трансфери и други договорени услуги. Страните се съгласяват, че при взаимно съгласие горните условия могат да бъдат променяни.Формата на допълнителното съгласие е писмена и влиза в действие при окончателното плащане на туристическия пакет.

ЦЕНА. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ И ПРОМЯНА.
1. В цената на организираното пътуване са калкулирани услугите, включени в т.4 на Приложението.
2. При настъпила съществена промяна в икономическите отношения (увеличение или намаление) на разходите, описани в предходната точка, общата пакетна цена подлежи на корекция. Изменението на цената следва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи. Правото на корекция на цената е от изключителната компетентност на ОРГАНИЗАТОРА.
3. При необходимост от промяна на цените ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да запазва интересите на ПОТРЕБИТЕЛЯ при условията на чл.88 от ЗТ.             
4.  В случай на „стопанска непоносимост” – рязка инфлация, хиперинфлация, срив на пазара на петролните продукти и др. подобни и при явна икономическа невъзможност да бъде организирано пътуването, ОРГАНИЗАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената от него цена в лева.               
5. Цената не може да се увеличава двадесет дни преди пътуването.
6. В случай на отмяна на пътуването поради форсмажорна причина, отношенията с ПОТРЕБИТЕЛЯ се уреждат при спазване хипотезата на чл.90 ал.1 т.2 от ЗТ.
7. Горните условия нямат действие между страните, в случай че пътуването се анулира от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 
АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ
1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от организираното пътуване до 35 дни преди започването му без неустойки.
2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от организираното пътуване:
от 34 до 15 дни преди заминаването дължи неустойка в размер на 30 % от цената на човек;
от 14 до 08 дни преди заминаването дължи неустойка в размер на 50 % от цената на човек;
от 07 дни преди заминаването дължи неустойка в размер на 100 % от цената на човек.
3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги преди и по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според държавен служител, клиент, контрагент или друго оторизирано от ОРГАНИЗАТОРА лице, причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или контрагенти на ОРГАНИЗАТОРА.
4. При заминаване по туристическа програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват неконсумираните услуги.
5. При отпътуване за друг град или място, закъснели туристи се изчакват до 15 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи, ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.
6. ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията. Проявата, причинила анулацията, се документира с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица и/или туристи.
 
РЕКЛАМАЦИИ:
1. При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия по програмата, туристът следва незабавно да уведоми в писмен вид водача на групата. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да се подпише като изрично упомене датата, часа и мястото на подписване. Представителят на ОРГАНИЗАТОРА или негов контрагент (туроператор, хотелиер, ресторантьор или превозвач) предприемат всички възможни действия за отстраняване и удовлетворяване на рекламацията. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не предяви рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени.  В случай на непостигнато съгласие се съставя протокол в писмена форма, съдържащ подробно описание на проблема с доказателства и подписи на трите страни – контрагент на „Динита тур България” ЕООД (туроператор, хотелиер, ресторантьор или превозвач), представител на „Динита тур България” ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ като един екземпляр се оставя на туриста. В такъв случай в 7-дневен срок след завръщането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да представи протокол  и доказателства в подкрепа на исканата рекламация, подписани от служител на агенцията. „Динита тур България” ЕООД се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията.

ОТГОВОРНОСТ  НА ОРГАНИЗАТОРА
1. ОРГАНИЗАТОРЪТ носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в пътуването.
2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за промени в пътуването, причинени от форсмажорни обстоятелства.
3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туриста на законите на дадена страна, независимо дали са запознати с тях или не.
 
ОТГОВОРНОСТ  НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за пълнотата и редовността и съхранението на необходимите за пътуването документи, багаж, пари и ценности. В случай на загуба водачът на групата и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2. По време на пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да спазва туристическата програма и указанията на водача на групата; да уважава местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място.
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за нанесени щети в местата за настаняване, хранене и превоз.
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се яви на мястото на отпътуване 15 минути преди посочения час за чекиране на багажа. Нечекиран багаж не се качва в автобуса.
1485181138_ou_pomosht_pri_patuvane_1806.pdf